ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

โครงการตามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

*******************************************************

1.ชื่อโครงการ

          โครงการตามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

 

2.หลักการและเหตุผล

          ด้วยในห้วงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดหลายวันติดต่อกัน ในทุกปีที่ผ่านมาจะมีประชาชนจำนวนมาก เดินทางกลับภูมิลำเนาและต้องเดินทางผ่านอำเภอศรีมโหสถ ไปยังอำเภอและจังหวัดอื่นๆ อีกทั้งยังมีประชาชนจำนวนมาก ออกจับจ่ายซื้อของเพื่อจัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่หรือเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาวันหยุดนี้ตามประเพณีนิยมสถานที่สำคัญต่างๆ จะจัดให้มีมหรสพมากมาย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาจราจรในพื้นที่และอุบัติเหตุมีผู้บาทเจ็บหรือเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนมาก

          เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด จึงขออนุมัติจัดโครงการตามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

 

3.วัตถุประสงค์

          1.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

          2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และอยู่ในความไม่ประมาท รู้จักการป้องกันอุบัติเหตุด้านจราจร และการใช้เส้นทางต่างๆ

          3.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

          4.เพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          5.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

 

4.วิธีดำเนินการ

          1.ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560

          2.แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ประกอบด้วย

                   - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด

                   - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือดทุกท่าน

                   - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือดทุกท่าน

                   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือดทุกท่าน

                   - ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีใจเป็นอาสาสมัครที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการปฏิบัติภารกิจ

                   - เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

         3.จัดเวรประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่         ปี 2560 ในช่วงเจ็ดวันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

 

5.สถานที่ดำเนินการ

          - ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล    ไผ่ชะเลือด)

 

6.ระยะเวลาดำเนินงาน

          ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560

/ 7.งบประมาณ...

 

-2-

 

7.งบประมาณ

          เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศการสงกรานต์ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช่จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผนสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 54 ตั้งไว้ 20,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

          1.ค่าเช่าเต็นท์ ขนาด 4 × 8 เมตร จำนวน 1 หลังๆ ละ 1,400 บาท/วัน จำนวน 7 วัน

                                                                                      เป็นเงิน 9,800 บาท

          2.ค้าจ้างเหมาเช่าไฟ จำนวน 7 วัน                                       เป็นเงิน 2,800 บาท

          3.ค่าป้ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนฯ ขนาด 1.5 × 4 เมตร จำนวน 1 ป้าย

                                                                                      เป็นเงิน   900 บาท

             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,500 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)

 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ

          สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด

 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรให้ละลงกว่าปีที่ผ่านมา

          2.ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และอยู่ในความไม่ประมาท รู้จำการป้องกันอุบัติเหตุ ด้านการจราจร และการใช้เส้นทางต่างๆ

          3.ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

          4.ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น

 

10.ผู้เขียนโครงการ

 

(นายอมรศิลป์ เทพก่ำ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

11.ผู้เสนอโครงการ

 

(นางสาวนพมาศ เกียรติ์ปิยะพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด

 

12.ผู้เห็นชอบโครงการ

 

(นางวชิรานี อภิเสาวภาคย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด

 

13.ผู้อนุมัติโครงการ

 

(นายสมยศ จาตุรนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"