ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

 

สภาพทั่วไป

 

       ลักษณะภูมิประเทศ
               เทศบาลตำบลหนองไม้แดง เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี  8  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี  8  กิโลเมตร  มีเนื้อที่โดยประมาณ 10  ตารางกิโลเมตร  หรือ 7,000  ไร่  ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูง  ที่ราบเชิงเขา  พื้นที่ลาดเอียงสู่ชายทะเล  ทิศตะวันตกติดต่อกับทะเลมีลักษณะเป็นป่าชายเลน

 

       ลักษณะภูมิอากาศ
               ลักษณะสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิและความชื้นขึ้นอยู่กับฤดูกาล  ดังนี้

 

              ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน   กุมภาพันธ์  -  เมษายน   ของทุกปี

              ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่เดือน    พฤษภาคม  -  ตุลาคม    ของทุกปี

              ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน   พฤศจิกายน  -  มกราคม  ของทุกปี

 

       อาณาเขตและเขตการปกครอง

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต

อบต.คลองตำหรุ

ทิศใต้ ติดต่อกับเขต

อบต.นาป่าและเทศบาลเมืองบ้านสวน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต

อบต.ดอนหัวฬ่อ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต เทศบาลบางทราย  และชายทะเล

 

               เทศบาลตำบลหนองไม้แดง  มีจำนวนหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  โดยแยกเป็น  ดังนี้
               หมู่ที่ 1           บ้านศรีพโลทัย                                        
               หมู่ที่ 2           บ้านตีนเขา 
               หมู่ที่ 3           บ้านห้วยสาริกา 
               หมู่ที่ 4           บ้านก้นทุ่ง 
               หมู่ที่ 5           บ้านสมอกาฝาก 
               หมู่ที่ 6           บ้านอู่ตะเภา
               หมู่ที่ 7           บ้านหนองไม้แดง

 

               -  จำนวนประชากรทั้งสิ้น  10,689  คน   แยกเป็นชาย  5,659  คน  หญิง  5,030  คน
               -  จำนวนครัวเรือน   6,394   ครัวเรือน
               -  จำนวนประชากรหนาแน่นเฉลี่ย  949  คน/ตารางกิโลเมตร

สภาพทางเศรษฐกิจ

       อาชีพ
               -  มีอาชีพเกษตรกรรม  และอุตสาหกรรมบริการ
               -  มีอาชีพรับจ้างโดยเป็นพนักงานโรงงานเป็นส่วนมาก

       หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.     
               -  ปั๊มน้ำมันและก๊าช  8    แห่ง
               -  โรงงานอุตสาหกรรม   35  แห่ง


 สภาพทางสังคม

       การศึกษา 
               -  โรงเรียนประถมศึกษา   4    แห่ง
               -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง   2    แห่ง
               -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   1    แห่ง

       สถาบันและองค์การทางศาสนา
               - วัด / สำนักสงฆ์   2   แห่ง

       การสาธารณสุข
               - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน   1   แห่ง 
               -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ 100  เปอร์เซ็นต์

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               -  สถานีตำรวจ  (ป้อมตำรวจ)   1   แห่ง
               -  สถานีดับเพลิง  1   แห่ง

 การบริการพื้นฐาน
       การคมนาคม
               สภาพโดยทั่วไปเป็นถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต  ซึ่งบางถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและ เป็นถนนลูกรังบางสาย

       การคมนาคมทางถนน
               -  สถานีขนส่งรถประจำทาง  สายชลบุรี-  ศรีราชา   1   แห่ง
               -  สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี  1   แห่ง

       การไฟฟ้า
               -  พื้นที่ในเขตตำบลหนองไม้แดง  มีการใช้ไฟฟ้า  99.99 %       

       แหล่งน้ำธรรมชาติ
               -   ลำน้ำ  ,  ลำห้วย   7   แห่ง

       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
               -  บ่อน้ำตื้น , บ่อน้ำสาธารณะ   1   แห่ง

       สถานีวิทยุชุมชนตำบลหนองไม้แดง    1   แห่ง

 ข้อมูลอื่นๆ 
       ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
               -  ป่าไม้ชายเลน่

       มวลชนจัดตั้งขึ้น 

- กลุ่มเยาวชน 1 กลุ่ม
- อาสาสมัครระดับตำบล 7 กลุ่ม
- อาสาพัฒนาชุมชน 7 กลุ่ม
- อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 1 กลุ่ม
- กลุ่มพัฒนาสตรี 1 กลุ่ม
- ลูกเสือชาวบ้าน 7 กลุ่ม
- กลุ่ม  อสม. 7 กลุ่ม
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน 7 กลุ่ม
- กลุ่มเกษตรกร 7 กลุ่ม
- กลุ่มทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 กลุ่ม
- อาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 7 กลุ่ม
- กลุ่มผู้สูงอายุ 1 กลุ่ม

 

 
   

 

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"