ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

นางตวงทิพย์  ภาวสุทธิ์ชัยกิจ
นายกเทศนตรีตำบลหนองไม้แดง
นายเรวัตร์  บรรพต
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
           
นายนภา  จันทนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
นางนภัสวรรณ  วรวาส
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง
นางสมหมาย  สุขโชติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไม้แดง

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"