ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

นายสมศักดิ์  อังคะนาวิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
จ.ส.อ.อุทัย  ศรีพินิจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
           
นายพรประเสริฐ  เจริญสุข
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
นางสันตฤทัย  ฉัตรบูรณพิมพ์
สมาชิกสภา เขต 1
นายเกษม  คชชา
สมาชิกสภา เขต 1
           
จ.ส.อ.บำรุง  คชชา
สมาชิกสภา เขต 1
นายสมชาย  บำรุงศิลป์
สมาชิกสภา เขต 1
นายไพโรจน์  ศรีพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
           
นายประณต  ศรีตรัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายจุติเดช  คงแย้มเอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมเดช  เห็นประจักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
           
นายธนกร  ขจรกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"