นายไพโรจน์  ศรีพินิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-8119326