นายประณต  ศรีตรัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
081-653-9329