นายจุติเดช  คงแย้มเอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
090-9156899