นายสมเดช  เห็นประจักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
089-9388045