นายสมศักดิ์  ทองชุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7
081-6873290