นายสมศักดิ์  อังคะนาวิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
-