จ.ส.อ.อุทัย  ศรีพินิจ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
-