นายพรประเสริฐ  เจริญสุข
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไม้แดง
-