ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

 
นายศักดิ์สฤษดิ์  จิตรมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมารุต  สิทธิ์ประเสริฐ
นายช่างโยธาอาวุโส
นายอำพล  พลเมืองศรี
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายนรายศ  แพงศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"