ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

 
นายธรรมโรจน์  พันธุมะโอภาส
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางสาวอุมาพร  พรหมอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาพร  พูลพิพัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"