ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

 
นางสาวศธัญญา  บัวสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายไกรสร  ศรีบุตรตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"