ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

 
นายพงศกร  อังคนาวิน
กำนันตำบลหนองไม้แดง
นายบำรุง  ผาสุข
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1
นายสุริยา  คชชา
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 2
นายสมศักดิ์  แตงแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 3
นายสุเทพ  เอี่ยมสุนทร
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 5
นายทวี  ชะเอม
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 6
นายสมศักดิ์  ทองชุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 7

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"