ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

 
นายตรีเทพ  คำจันทร์
ปลัดเทศบาล
นางสาวนรินทร  เมธาสุรวิทย์
รองปลัดเทศบาล
นางกันตา  ศรีชลาลัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอัญชลี  ประกอบแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
นางสาวเสาวคนธ์  กล่ำช้าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ส.อ.ชาญณรงค์  แย้มเอม
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
นางขวัญชนก  กางกาละ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวบวรลักษณ์  แก้วคูณ
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นางสาวนารีรัตน์  แก้วมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ธัญกมล  ยั่งยืน
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นายอาคม  มีป้อง
นักจัดการงานทะเบียนฯปฏิบัติการ
นายวิชชุ พงษ์หัสบรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุจิตราภรณ์  เย็นวัฒนา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวกรกมล  คล้ายพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรา  เผยฉวี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรุ่งนภา  ผลหว้า
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธิดารัตน์  อินทศร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางพนิดา  แก้วเตชะ
คนงานทั่วไป
นายธนพล  แตงแก้ว
พนักงานเทศกิจ
นายมาโนชญ์  บรรพต
พนักงานเทศกิจ

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"