ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

 
นายตรีเทพ  คำจันทร์
ปลัดเทศบาล
นางพิมพากานต์  ช่วยชูทรัพย์
รองปลัดเทศบาล
นางสาวอัญชลี  ประกอบแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป /รก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ
ส.อ.บัญชา  พลังสุข
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวเสาวคนธ์  กล่ำช้าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางขวัญชนก  กางกาละ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวบวรลักษณ์  แก้วคูณ
นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
นางสาวนารีรัตน์  แก้วมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอาคม  มีป้อง
นักจัดการงานทะเบียนฯปฏิบัติการ
นายวิชชุ พงษ์หัสบรรณ์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุจิตราภรณ์  เย็นวัฒนา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"