ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

  • :
  • :

 
นางนพวรรณ  วีรโอฬารสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางฐิตินันท์  สาทพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวทัศนีย์  แย้มเอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายนิกร  พัดม่าน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางนภัชนันท์  ลามูชา
เจ้าพนักงานจัดเก็บฯชำนาญงาน
นางสาวศิริลักษณ์  มีมาก
เจ้าพนักงานการเงินฯปฏิบัติงาน

"ศรีพโลเมืองเก่า วัดอู่ตะเภาคู่บ้าน ถิ่นฐานไม้แดง แหล่งอุตสาหกรรม"